Voorwaarden

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website “combinant.be”. Deze website is gecreerd en wordt beheerd door “Combinant”. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren “Combinant” of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van “Combinant” de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe (1) de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficient wordt gemaakt, (3) de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter (4) de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Persoonsgegevens
“Combinant” verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker “Combinant” toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van “Combinant” met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct marketing. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot webmaster@combinant.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
“Combinant” kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de “Combinant” website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u ‘cookies’ van uw harde schrijf verwijderen, ‘cookies’ afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een ‘cookie’ geĆÆnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

Aansprakelijkheid van “Combinant”:

Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. “Combinant” staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. “Combinant” is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. “Combinant” behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. “Combinant” heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door “Combinant” houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiĆ«le of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder “Combinant” hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.